*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 Z ODDZIAŁAMI INEGRACYJNYMI

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, umożliwiającego wszechstronny rozwój osobowości.

Cele szczegółowe:

1.    Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
2.    Organizowanie zespołowych zajęć, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
3.    Organizowanie czasu wolnego (gry i zabawy ruchowe na powietrzu i w pomieszczeniach).
4.    Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, poprzez organizowanie zajęć w tym   zakresie   (zajęcia plastyczne, umuzykalniające, taneczne).
5.    Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

                                                   Założenia organizacyjne:


1.    Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6:46 – 16:30. Zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw w nauce określanych w kalendarzu szkolnym na dany rok.
2.    Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 0 – III, rodziców (opiekunów) pracujących.
3.     Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają i składają rodzice (opiekunowie).
4.    Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wyposażenia dziecka w wyprawkę.