*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim
Osiedle Zachód A/5

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego
w budynku szkoły:


- Właściciel: Gmina-Miasto Stargard Szczeciński
- Trwały zarządca- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim,
- adres: Os. Zachód A/5,
- powierzchnia użytkowa: 270,49 m2,
- czynsz 1300,00 zł netto + koszty eksploatacyjne (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości) za jeden miesiąc,
- obecnie szkoła nie jest płatnikiem VAT
- okres wynajmu: 3 lata,
- przeznaczenie lokalu: działalność gospodarcza o profilu gastronomicznym, żywienie uczniów, pracowników i osób trzecich.
Osoba wyłoniona w drodze przetargu dokonuje na swój koszt adaptacji pomieszczenia na potrzeby prowadzonej działalności.
Nakłady poniesione na adaptację nie podlegają zwrotowi, a dokonane ulepszenia pozostaną własnością Miasta.
Zapraszamy do składania ofert pisemnych w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Os. Zachód A/5,  73-110 Stargard Szczeciński z napisem ,,PRZETARG” do dnia 31.07.2015 r. do godziny 9.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2015 r. o godzinie 10.00   
w Zespole Szkół Ogólnokształcących - pokój nr 4.
Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.
Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w ofertach już złożonych.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni   
od daty zakończenia przetargu.
Wygrywa oferent oferujący najwyższą stawkę czynszu netto za jeden miesiąc.
Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu
oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Lokal można zobaczyć w dniach 10-11.07. r. i 17-18.07.2015 r. w godzinach  1400-1500
po uzgodnieniu telefonicznym.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim, Os. Zachód A/5 pokój 14
tel. 915734145 lub 918342946
I. OFERTA PRZETARGOWA  NA NAJEM LOKALU POWINNA ZAWIERAĆ:
a) adres lokalu
b) rodzaj działalności
c) wysokość proponowanej stawki czynszu netto za miesiąc
d) koncepcję zagospodarowania lokalu
e) imię i nazwisko lub nazwę oferenta, dane identyfikacyjne – NIP, Regon, telefon  
    kontaktowy;
f) datę sporządzenia oferty,
g) oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym lokalu stanowiącego przedmiot przetargu,
h) referencje potwierdzające wiarygodność i rzetelność oraz niezaleganie w płatnościach wobec kontrahentów,
i) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek ZUS.

Stargard Szczeciński, 03.07.2015 r.

Załączniki dostępne na stronie internetowej www.zsostargard.pl
1. Regulamin przetargu- zał. nr1. Pobierz
2. Projekt umowy- zał. nr2. Pobierz
3. Oświadczenie- zał. nr3. Pobierz